Ölüm Aylığında Çocukların Durumu (5510 Sayılı Kanun Öncesi ve Sonrası)

Çocukların hak sahibi sayılması ve ölüm aylığından faydalanması için en önemli kriterlerden birisi çocukların evlilik bağı içerisinde doğmuş olmalarıdır. Ayrıca, Türk Medeni Kanununa göre sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukların da hak sahibi niteliğini kazanma yönünden evlilik bağı içerisinde doğan çocuklardan farkları bulunmamaktadır.

506 Sayılı Kanuna Göre

Ölüm aylığı bağlanması için gereken şartlar 506 sayılı Kanun’un 66. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre 506 sayılı Kanun’un 66. Maddesinde;

 • Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
 • Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
 • 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş,

Durumda ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. 01.10.2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınır.

Kız Çocukları

01.10.2008 tarihinden önce vefat eden ve hak sahiplerinin aylığı 506 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanacak olan sigortalıların kız çocuklarına;

 • Sigortalı olarak bir işte çalışmaması
 • Yaşı ne olursa olsun evli olmaması
 • Evli olmakla beraber sonradan boşanması veya dul kalması
 • Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almaması

Hallerinde ölüm aylığının % 25’i bağlanmaktadır.

Erkek Çocukları

01.10.2008 tarihinden önce vefat eden ve hak sahiplerinin aylığı 506 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanacak olan sigortalıların erkek çocuklarına;

 • 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar,
 • Lise ve dengi okulda öğrenim görüyorsa 20 yaşını dolduğu tarihe kadar,
 • Yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar,

Ölüm aylığının % 25’i bağlanmaktadır. Öğrencilikleri devam ederken sigortalı olarak bir işte çalışsalar bile aylıkları ödenmeye devam edilir.

1479 Sayılı Kanuna Göre

01.10.2008’den önce vefat eden BAĞ-KUR sigortalılarının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölüm tarihine göre değişen şartlar vardır. Buna göre;

 • 10.1972 – 04.10.2000 tarihleri arasında ölenler için; 3 tam yıl yani 1.080 gün prim ödemiş olmak
 • 10.2000 – 07.08.2001 tarihleri arasında ölenler için; 5 tam yıl yani 1.800 gün prim ödemiş olmak
 • 08.2001 – 01.08.2003 tarihleri arasında ölenler için; 3 tam yıl yani 1.080 gün prim ödemiş olmak
 • 08.2003 – 30.09.2008 tarihileri arasında ölenler için; 5 tam yıl yani 1.800 gün prim ödemiş olmak

Şartının sağlanması gerekmektedir.

 • Ölüm tarihine göre değişen en az 3 veya 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olan,
 • Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut hak kazandıktan sonra ölen,
 • Sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen,

Sigortalıların hak sahiplerine yazılı talepleri halinde aylık bağlanır.

Kız Çocukları

01.10.1972 – 03.10.2000 ve 08.08.2001 – 01.08.2003 tarihlerinde vefat eden 1479 sayılı BAĞ-KUR Kanununa tabi sigortalının hak sahibi kız çocuğuna;

 • Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmaması (tüm gelirlerinden elde ettiği aylık tutarının brüt asgari ücret tutarının altında olması)

Koşuluyla ölüm aylığı bağlanmaktadır. Yani, bu dönem aralığında vefat eden sigortalıdan dolayı ölüm aylığı bağlanacak kız çocuğunda sigortalı olarak bir işte çalışmama şartı bulunmamaktadır.

04.10.2000 – 07.08.2001 ve 02.08.2003 – 30.09.2008 tarihlerinde vefat eden 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalının hak sahibi kız çocuğuna;

 • Sigortalı olarak bir işte çalışmaması
 • Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almaması
 • Yaşı ne olursa olsun evli olmaması
 • Evli olmakla beraber sonradan boşanması veya dul kalması

Hallerinde ölüm aylığı bağlanmaktadır.

01.10.2016 Tarihinde Yapılan Değişiklik

Mevzuat gereği, 01.10.1972 – 03.10.2000, 08.08.2001 – 02.08.2003 tarihleri arasında vefat eden BAĞ-KUR ’lunun geride kalan hak sahibi kız çocukları anne/baba üzerinden yetim aylığı almak için gereken diğer şartları sağlasalar bile brüt asgari ücret kadar gelirleri olduğunda yetim aylığı alamıyorlardı.

SGK Yönetim Kurulu kararıyla birlikte 01.10.2016 tarihi ve sonrasında hak sahipliği koşullarının oluşması halinde, ölüm aylığı bağlanması için talepte bulunan kız çocuklarına, geçimini sağlayacak başka bir geliri olup olmadığına bakılmaksızın, 5510 sayılı Kanun’un 34. maddesinde belirtilen şartların oluşup oluşmadığı esas alınarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Erkek Çocukları

01.10.1972 – 03.10.2000 ve 08.08.2001 – 01.08.2003 tarihlerinde vefat eden 1479 sayılı BAĞ-KUR Kanununa tabi sigortalının hak sahibi erkek çocuğuna yetim aylığı bağlanması şartları;

 • 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar,
 • Lise ve dengi okulda öğrenim görüyorsa 20 yaşını dolduğu tarihe kadar,
 • Yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar,

Hesaplanan ölüm aylığının % 25’i yetim aylığı olarak bağlanır.

04.10.2000 – 07.08.2001 ve 02.08.2003 – 30.09.2008 tarihlerinde vefat eden 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalının hak sahibi erkek çocuğuna yetim aylığı bağlanması şartları;

 • 1479 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan,
 • Bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan,
 • 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar,
 • Lise ve dengi okulda öğrenim görüyorsa 20 yaşını dolduğu tarihe kadar,
 • Yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar,

Hesaplanan ölüm aylığının % 25’i yetim aylığı olarak bağlanır.

5434 Sayılı Kanuna Göre

5434 sayılı Kanun’un 66. maddesinde belirtildiği üzere;

 1. Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin,
 2. Fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin,
 3. Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı almaktayken (aylığı hak etmiş olmakla birlikte henüz bağlanmamış olanlar dâhil) ölenlerin,
 4. Vazifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı sebeplerden doğan kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi veya ameliyat sırasında ölenlerin,
 5. Erlerden vazifeden doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi veya ameliyat sırasında ölenlerin,
 6. Erlerden vazife malullüğü aylığı almaktayken (aylığı hak etmiş olmakla birlikte henüz bağlanmamış olanlar dâhil) ölenlerin,
 7. Fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olup da kesenekleri geri verilmemiş durumda olanlardan 61 yaşını doldurmadan ölenlerin,
 8. Vazife malullüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş ve fiili hizmet müddetleri de 10 yılı doldurmuş bulunanlardan ölenlerin,

Ölüm tarihinde anılan Kanun hükümlerine göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine aylık bağlanmaktadır.

5434 sayılı Kanunun Ek 13. maddesinde iştirakçilerin hak sahiplerinin zor durumda kalmaları engellenmek istenmiştir. Anılan maddede; “Fiili hizmet süresi 5 yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek derecede malul ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına, yazı ile Sandığa müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren 15 yıl hizmet süresi üzerinden 68. Maddedeki esaslara göre dul ve yetim aylığı bağlanır. Ancak, ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış çocuklarda malullük şartı aranmaz. Bunların aylıkları, öğrenim durumları da göz önüne alınarak, yukarıdaki yaşları doldurdukları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. Şu kadar ki, bunlardan aylıklarının kesilmesi gereken tarihlerde başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek derecede malul ve muhtaç bulunanların aylıklarının ödenmesine devam olunur” hükmü yer almaktadır.

Kız Çocukları

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalının vefat etmesi (ölüm tarihi fark etmiyor) halinde hak sahibi kız çocuğuna;

 • 5434 veya 5510 4/I-(c) kapsamında çalışmaması,
 • 5434 veya 5510 4/I-(c) kapsamında aylık almaması,
 • Yaşı ne olursa olsun evli olmaması,
 • Evli olmakla beraber sonradan boşanması veya dul kalması,

Hallerinde yetim aylığı bağlanmaktadır.

Burada, kız çocuğun çalışmaması şartı sadece 5434 sayılı Kanun ile kısıtlanmış olup, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi sigortalı çalışsa dahi 5434 sayılı Kanuna göre aldığı yetim aylığı kesilmeyecektir.

Erkek Çocukları

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalının vefat etmesi (ölüm tarihi fark etmiyor) halinde hak sahibi erkek çocuğuna;

 • 18 yaşını doldurmaması,
 • Lise ve dengi okulda öğrenim görüyorsa 20 yaşını doldurmaması,
 • Yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmaması,

Hallerinde yetim aylığı bağlanmaktadır.

Not-1: Orta öğrenimi bitirdikten sonra ve (20) yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yüksek öğrenime başlayan erkek çocukların aylıkları aralıksız ödenir. (5434 Md. 74)

Not-2: Orta öğrenimi bitirdikten sonra yüksek öğrenime devam edebilmek için yurt dışında yabancı dil öğreniminde geçen sürenin en çok bir yılı ile master ve lisansüstü uzmanlık öğrenimlerinde geçen sürelerin tamamı yüksek öğrenimden sayılır. (5434 Md. 74)

Not-3: Bir yüksek öğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yüksek öğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisansüstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez. (5434 Md. 74)

5510 Sayılı Kanuna Göre

5510 sayılı Kanun’un 32. maddesinde aranılan şartlar aşağıdaki gibidir;

 • En az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
 • Malullük veya yaşlılık aylığı almakta veya hak kazanmış, durumda iken
 • Bağlanmış bulunan aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır.

Ancak, 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi, Sigortalının Genel Sağlık Sigortası Primi dahil sigortalılığından dolayı prim ve her türlü borcunun olmaması şartına bağlıdır.

Kız Çocukları

5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının;

 • a) bendi kapsamında hak sahibinin tutuklu ve hükümlü olarak ceza evlerinde hükümlü olarak çalıştırılması halinde ödenen kısa vadeli sigortalılık süresinde bile ölüm aylığını alabilir.
 • b) bendi kapsamında hak sahibinin aday, çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görmesi, meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulması halinde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin bu staj zamanlarındaki sigortalılık hallerinde ödenen kısa vadeli sigortalılık süresinde bile ölüm aylığını alabilirler.
 • e) bendi kapsamında hak sahibinin Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerin bu kursiyerlik süresindeki ödenen kısa vadeli sigortalılık süresinde bile ölüm aylığı almaya devam ederler.

Yukarıdaki 3 maddedeki sigortalılık halleri hariç olmak üzere 5510 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a, b, c) kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaları halinde ya da kendi çalışmasından dolayı aylık/gelir bağlanmış ise ve evli ise kendilerine anne/babadan dolayı ölüm aylığı bağlanmaz.

Yaşları ne olursa olsun kız çocuğunun çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle aylık/gelir bağlanmamış olması ve evli olmaması halinde ise her bir kız çocuğuna hesaplanan ölüm aylığının % 25’i ölüm aylığı olarak bağlanır.

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeleri ölüm aylığı bağlanmasına engel teşkil etmez. Ancak aylık bağlanması durumunda ölüm aylığı kesilir.

Erkek Çocukları

5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının;

 • a) bendi kapsamında hak sahibinin tutuklu ve hükümlü olarak ceza evlerinde hükümlü olarak çalıştırılması halinde ödenen kısa vadeli sigortalılık süresinde bile ölüm aylığını alabilir.
 • b) bendi kapsamında hak sahibinin aday, çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görmesi, meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulması halinde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin bu staj zamanlarındaki sigortalılık hallerinde ödenen kısa vadeli sigortalılık süresinde bile ölüm aylığını alabilirler.
 • e) bendi kapsamında hak sahibinin Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerin bu kursiyerlik süresindeki ödenen kısa vadeli sigortalılık süresinde bile ölüm aylığı almaya devam ederler.

Yukarıdaki 3 maddedeki sigortalılık halleri hariç olmak üzere 5510 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a, b, c) kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaları halinde ya da kendi çalışmasından dolayı aylık/gelir bağlanmış ise ve evli ise kendilerine anne/babadan dolayı ölüm aylığı bağlanmaz.

Erkek çocuğunun çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle aylık/gelir bağlanmamış olması halinde ise her bir erkek çocuğuna;

 • 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar,
 • Lise ve dengi okulda öğrenim görüyorsa 20 yaşını dolduğu tarihe kadar,
 • Üniversitede okuyorsa 25 yaşını doldurduğu tarihe kadar,

Hesaplanan ölüm aylığının % 25’i her bir erkek çocuk için ölüm aylığı olarak bağlanır. Ölen sigortalının erkek çocuklarının öğrenci iken evlenmesi durumunda bile aylıkları kesilmez.

7103 sayılı Kanun ile 27.03.2018 Tarihinde Yapılan Değişiklik

7103 sayılı kanun ile 5510 sayılı Kanunun ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılmasına ilişkin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına 27.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere,

Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan;

 • 18 yaşını,
 • Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış,
 • Yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış,
 • Öğrencilik nitelikleri devam ediyor olması,

Koşuluyla 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaları durumunda Ölüm aylığı hakkından yararlanmaya devam edecektir.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce çalışmaları nedeniyle ilgili kanunlara göre gelir ve aylıkları kesilen ve bu Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde belirtilen şartları taşıyanlardan, gelir veya aylık bağlanması için yazılı istekte bulunanların gelir ve aylıkları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

27.03.2018 tarihinden önce Kanunda öngörülen yaş ve öğrenim koşullarını taşımalarına rağmen 4/l-(a) kapsamında çalışmaları nedeniyle talepleri reddedilenlerin yeniden talepte bulunmaları halinde aylık başlangıç tarihleri zaman aşımı hükümleri de dikkate alınarak Kanunun yürürlük tarihine göre belirlenecektir.

Hak sahibi çocukların yabancı ülke mevzuatına, Kanunun 4/1-(b) ve 4/l-(c) bentlerine tabi çalışmaları ya da kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir ve aylık almaları halinde ise mevcut uygulamaya devam edilerek aylık bağlanmayacak, bağlanan aylıkları ise kesilecektir. Ancak, aynı anda Kanunun 4/1-(a) ve 4/l-(b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışan ve Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca 4/l-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılan ve 4/l-(b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları da devam eden hak sahibi çocukların aylıkları kesilecektir.

5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olunan süreler zorunlu çalışma kapsamında değerlendirilmediğinden diğer şartlan taşımaları halinde hak sahibi olabileceklerdir.

Kız ve Erkek Çocuk Ortak Notlar

Anne veya babasından dolayı ölüm geliri veya aylığı almakta iken Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu’na göre kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin ölüm aylıkları, aylık prime esas kazanç tutarı günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olması halinde kesilir, az olması halinde ise aylıklarının ödenmesine devam edilir.

Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine hesaplanan ölüm aylığının % 50’si ölüm aylığı olarak bağlanır.

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır.

Malul Çocuklar

5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının;

 • a) bendi kapsamında hak sahibinin tutuklu ve hükümlü olarak ceza evlerinde hükümlü olarak çalıştırılması halinde ödenen kısa vadeli sigortalılık süresinde bile ölüm aylığını alabilir.
 • b) bendi kapsamında hak sahibinin aday, çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görmesi, meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulması halinde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin bu staj zamanlarındaki sigortalılık hallerinde ödenen kısa vadeli sigortalılık süresinde bile ölüm aylığını alabilirler.
 • e) bendi kapsamında hak sahibinin Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerin bu kursiyerlik süresindeki ödenen kısa vadeli sigortalılık süresinde bile ölüm aylığı almaya devam ederler.

Yukarıdaki 3 maddedeki sigortalılık halleri hariç olmak üzere 5510 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a, b, c) kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaları halinde ya da kendi çalışmasından dolayı aylık/gelir bağlanmış ise ve evli ise kendilerine anne/babadan dolayı ölüm aylığı bağlanmaz.

Yaşları ne olursa olsun kız/erkek çocuğunun çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle aylık/gelir bağlanmamış olup, malul durumda olan kız/erkek çocuklarına kurum sağlık kurulu kararı ile çalışma gücünün en az % 60 ’ını yitirip malul olduğu anlaşılanlara, vefat eden sigortalı için hesaplanan ölüm aylığının % 25’i her bir malul çocuk için ölüm aylığı olarak bağlanır.

Özetle;

 • Yaşı ne olursa olsun ölüm aylığını almaya devam ederler.
 • Öğrenci olup olmadığına bakılmaksızın ölüm aylığını almaya devam ederler.
 • Evli veya bekar olup olmadığına bakılmaksızın ölüm aylığını almaya devam ederler.

7 Yorum

 1. merhabalar, kısaca özetlemek gerekirse Babam vefat edince anneme maaşı bağlandı ( 4c-emekli sandığına tabi). Annemin annesi bağkur emeklisiydi ve şuan vefat. Annem annesinin maaşını alma hakkına sahip mi? ssk yönetmeliğine baktım ama bulamadım.bu arada annem şuan yaşayan tek evlat ve annesinin maaşını hiç almamış. bizi bu konuda aydılatırsanız çok seviniriz.

 2. Merhabalar..Anne ve babanın her ikiside ssk(4a) emeklisi iken ve ölüm tarihleri 2009 sonrası ise yetim aylığı bağlanacak tek kız çocuğu bulunduğu taktirde bağlanacak ölüm aylığı oranları nedir.Çok teşekkür ederim

 3. Emekli Sandığı emeklisiyim durum babam da emekli Sandığı emeklisi vefatı nedeniyle yetim aylığı alabilirmiyim

 4. İyi geceler;
  Kız kardeşim için yazıyorum: Annem ve babam Emekli Sandığından (4-C) 5434 sayılı yasa kapsamında emekli oldular ve daha sonra vefat ettiler. Kız kardeşim de eşinden boşandı ve herhangi bir işte çalışmıyor. Yetim aylığının bağlanması ne şekilde (hangi emekliden, hangi oranda) bağlanacağı konusunda bilgi verirseniz çok teşekkür ediyorum, saygılarımla.

 5. merhaba 2010 da babam vefat etti ölum aylığı aliyorum . sigortali bir ise girdigimde aylığim kesilirmi

 6. Merhaba ben 1993 yilindan beri babamdan bagkur yetim ayligi aliyorum.26 yasindayim.Sayfanizda okudugum mevzuat geregi asgari ucretli herhangi bir iste calisirsam maasim kesilirmi..

  • merhabalar, kısaca özetlemek gerekirse Babam vefat edince anneme maaşı bağlandı ( 4c-emekli sandığına tabi). Annemin annesi bağkur emeklisiydi ve şuan vefat. Annem annesinin maaşını alma hakkına sahip mi? ssk yönetmeliğine baktım ama bulamadım.bu arada annem şuan yaşayan tek evlat ve annesinin maaşını hiç almamış. bizi bu konuda aydılatırsanız çok seviniriz.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »