İstirahatli Olan Sigortalıların İşverenlerce SGK Bildirimi Ve İdari Para Cezası

İstirahatli olan çalışanın almış olduğu raporun bildirimi işverenleri tarafından (https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do) ekranından istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait APHB’nin verileceği son tarihe kadar elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

APHB de eksik gün nedeni olarak (01-İstirahat) kodu ile bildirilen sigortalılar için bu bildirim, çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.

Örnek: Özel sektörde çalışan A sigortalısı için 02.10.2018 tarihinde başlayan, 26.10.2018 tarihinde istirahat süresi sona eren bir rapor için çalışılmadığına dair bildirimin, aylık prim hizmet belgesinin Kuruma bildirilmesi gereken son tarih olan 23.11.2018 tarihi saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir.

Söz konusu rapor için çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından manuel veya elektronik bildirim yapılabileceği gibi Ekim ayı APHB de (01-İstirahat) eksik gün nedeni veya “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi de çalışılmadığına dair bildirim yerine geçecektir. Bu bildirimlerden herhangi birinin yapılması gerekli ve yeterlidir.

Örnek: Özel sektörde çalışan B sigortalısı için 15.06.2018 tarihinde başlayan 10.07.2018 tarihinde sona eren bir sağlık kurulu raporu için, çalışılmadığına dair bildirim yerine geçecek olan eksik gün nedeni bildiriminin, istirahatin 10.07.2018 tarihinde sona ermesi nedeniyle, 2018 Temmuz APHB nin Kuruma verileceği son tarih olan 23.08.2018 tarihi saat 23:59’a kadar yapılması gerekecektir.

Birden fazla aya sarkan istirahat raporlarında, yalnızca istirahatin bittiği tarihin içinde bulunduğu aya ait APHB de (01-İstirahat) eksik gün nedeninin bildirilmesi halinde çalışılmadığına dair bildirim yapılmış olacaktır.

Çalışılmadığına dair bildirim bakımından, rapor süresini kapsayan diğer aylar için ayrıca (01-İstirahat) eksik gün nedeni bildiriminin yapılıp yapılmadığına bakılmayacaktır. Bununla beraber istirahatin başladığı ilk ayda veya istirahatin devam ettiği diğer aylarda (01-İstirahat) eksik gün nedeninin bulunması, fakat istirahatin bittiği aya ait APHB de (01-İstirahat) eksik gün nedeninin bulunmaması durumunda bildirim yapılmamış sayılacaktır.

İstirahatin bittiği tarihin içinde bulunduğu aya ait APHB de “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğu işaretlenecek ya da çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından bildirim yapılacaktır. Bu şekilde de bildirim yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanacaktır.

Örnek: Kamu işyerinde çalışan C kişisi, tedavi gördüğü hastane tarafından bir defada 12.10.2015 – 28.10.2015 tarihlerinde düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden istirahatli olan ve istirahatli olduğu dönemde işvereni tarafından primleri Kuruma bildirilen bir sigortalı için çalışılmadığına dair bildirim girişinin APHB üzerinden veya çalışılmadığına dair bildirim ekranlarından istirahatin bittiği 28.10.2015 tarihinin içinde bulunduğu 15.10.2015 – 14.11.2015 dönemine ait APHB nin Kuruma bildirileceği son tarih olan 07.12.2015 tarihi saat 23:59’a kadar bildirilmesi halinde çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmış sayılacaktır.

Aksi halde “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” yapılmamış sayılacağından idari para cezası uygulanacaktır.

SSİY 102 nci maddesinde 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik gereğince, resmi nitelikteki işyerleri için APHB verme süresi, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü olarak belirlendiğinden, söz konusu iş yerlerinde çalışan sigortalılar için, sigortalının iş yerinde çalışmadığına dair bildirim işleminin de buna göre yapılması gerekmektedir.

Örnek: Kamu işyerinde çalışan sigortalı D kişisi, 18.01.2018 – 29.01.2018 tarihleri arasında istirahat raporu almıştır. Söz konusu rapor 15.01.2018 – 14.02.2018 tarihleri arasında bulunduğundan ve bu döneme ait APHB nin Kuruma bildirileceği son tarih olan 23.02.2018 tarihine kadar, sigortalının istirahatli olduğu günlerde iş yerinde çalışmadığına dair bildirimin yapılması gerekmektedir.

Sağlık hizmet sunucularınca istirahat raporu verilen ancak istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışan sigortalılar için işverenler tarafından “Çalıştı” bildirimi yapılacaktır. İşverenlerce “Çalıştı” bildirimi yapılan sigortalılara ödenek ödenmeyecek, önceden ödenmiş olanlarla ilgili Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsil işlemleri başlatılacaktır.

İdari Para Cezası

  • Aylık prim hizmet belgesi üzerinde yer alan eksik gün nedeni “01-İstirahat” veya “istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır” olarak,
  • Manuel veya Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş ekranından sigortalının istirahatli olduğu dönemde çalışıp çalışmadığını “Çalışmadı” veya “Çalıştı” olarak,

Bildirmeyen işverenlere Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen asgari ücretin yarısı (2018 yılı için 2.029,50/2=1.014,75 TL), geç bildirenlere ise asgari ücretin onda biri (2018 yılı için 2.029,50/10=202,95TL) tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Eksik gün nedeni “01-İstirahat” bildirimini yapmayan ya da geç yapan işverenlere eksik gün nedeni bildirimi ile ilgili sigorta primleri mevzuatı gereği idari para cezası uygulandığının tespit edilmesi halinde ayrı bir ceza uygulanmayacaktır.

Örnek: İstirahati 05.03.2018 tarihinde başlayan ve 15.03.2018 tarihinde sona eren 4/1-(a) kapsamındaki özel sektör sigortalısı için işverence eksik gün nedeni belgesi verilmemesi nedeniyle ilgili servis tarafından İPC uygulanması halinde, ayrıca çalışılmadığına dair bildirim yapılmaması nedeniyle İPC uygulanmayacaktır.

Ancak, söz konusu sigortalının istirahatli olduğu dönemde işveren tarafından ilgili aya ait APHB belgesinin 23.04.2018 tarihine kadar verilmemesi ve yine aynı döneme ait istirahat raporu için işverence ilgili ekranlardan “istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır” bildiriminin yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanacaktır.

Uygulanacak idari para cezası tutarının belirlenmesinde çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma yapılmaması ya da yasal süresi dışında yapılması belirleyici olduğundan, kısa vadeli sigorta servislerince bildirimin yapılmadığının tespiti halinde, asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bununla birlikte idari para cezasına ilişkin tebligatın postaya verildiği tarihe kadar işverence çalışılmadığına dair bildirim yapılması halinde; bildirim geç yapılmış kabul edilecek ve asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Sigortalının almış olduğu istirahat günlerinin birden fazla aya sarkması halinde ve son aya isabet eden rapor günlerine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verileceği son tarihte son ay için “01-İstirahat” bildiriminin yapılmış olması halinde çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmış sayılacağından bu durumda idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak, söz konusu raporlar için “01-İstirahat” bildiriminin yapılmaması durumunda istirahatin bittiği aya ait aylık hizmet prim belgesinin son verilme tarihi itibariyle işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişinin aylık prim hizmet belgesi üzerinde, “istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır” olarak veya işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında “çalıştı/çalışmadı” şeklinde yapılması gerekmektedir.

Örnek: 28.06.2018’de başlayan ve 07.07.2018 tarihinde sona eren özel işyeri sigortalısına ait bir raporun, işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişinin, istirahatin 07.07.2018 tarihinde sona ermesi nedeniyle 2018/Temmuz ayı için APHB’nin son verilme tarihi olan 23.08.2018 tarihine kadar son aya ait APHB üzerinde “01 İstirahat” veya “istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi suretiyle ya da elektronik veya manuel Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş ekranlarının birisi üzerinden çalıştı/çalışmadı şeklinde bildirim yapılması halinde çalışılmadığına dair bildirim ile ilgili İPC uygulanmayacaktır.

İşveren tarafından son ayda APHB üzerinde “01-İstirahat” eksik gün nedeninin seçilmemiş olması veya “istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmemiş olması ancak, elektronik ya da manuel çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranlarından 28.06.2018 – 07.07.2018 tarihlerini kapsayacak şekilde tek ya da parçalı bildirim yapılması yeterli olacak ve İPC uygulanmayacaktır.

Örnek: 01.05.2018’de istirahati başlayan ve 31.05.2018 tarihinde kontrole çağrılan bir sigortalıya akabinde 01.06.2018’de başlayan ve 30.06.2018 tarihinde sona eren (işbaşı verilen) bir rapor verildiğinde işveren tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmaması durumunda her bir istirahat için İPC uygulanması gerekmektedir.

Örnek: 01.05.2018 tarihi ile 10.05.2018 tarihleri arasında kontrollü istirahati olan sigortalıya 11.05.2018 – 20.05.2018 tarihleri arasında devam raporu verilmiştir. APHB’de (01-İstirahat) bildirilmesi veya “istirahat süresinde çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi halinde her iki rapor için de bildirim yapılmış sayılacaktır. Ancak bu iki bildirimin de bulunmaması halinde çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından her iki rapor için ayrı ayrı bildirim aranacaktır. Bu şekilde de bildirim yapılmaması halinde iki rapor için ayrı ayrı İPC uygulanacaktır.

Örnek: 01.05.2018’te başlayan 10.05.2018’de sona eren istirahat raporu için, her ne kadar istirahat süresi 10 günlük olsa da bu sürenin altındaki eksik gün bildirimleri de çalışılmadığına dair bildirim için yeterlidir. Buna göre işveren tarafından aylık prim hizmet belgesi ile 25 günlük prim ve “01-İstirahat” kodu ile 5 gün eksik gün nedeni bildirilmesi halinde 10 günlük eksik gün bildirilmedi gerekçesiyle ceza uygulanmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki sigortalılar için İş-Kur, ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigortalılar (Ev hizmetlerinde çalışanlar) için ise bunları çalıştıranlar işveren sayılmadığından, bu kurum ve kişilerin çalışılmadığına dair bildirim işlemini yapmaması nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »