• Anasayfa
 • >
 • Sosyal Güvenlik
 • >
 • İş Kazasını 3 Gün İçinde Bildirmeme Durumunda İdari Para Cezası ve Çalışan Sayısının Tespiti

İş Kazasını 3 Gün İçinde Bildirmeme Durumunda İdari Para Cezası ve Çalışan Sayısının Tespiti

6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde iş kazasını 3 gün içinde bildirmeyen işverene uygulanacak idari para cezaları, işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve işyerinin az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfta yer alması durumuna göre farklılaştırılmıştır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında, idarî para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu suretle idarî para cezasının hesabında 1 Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı öngörülmüştür.

Örneğin, 2018 yılı için 3.092 TL olarak hesaplanan idari para cezası tutarı;

A) 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerinden;

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda                                              3.092 TL
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 25 oranında artırılarak                              3.865 TL
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 50 oranında artırılarak                       4.638 TL

B) 10 – 49 çalışanı bulunan işyerlerinden;

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda                                               3.092 TL
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 50 oranında artırılarak                               4.638 TL
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 100 oranında artırılarak                      6.194 TL

C) 50 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 50 oranında artırılarak                          4.638 TL
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 100 oranında artırılarak                             6.184 TL
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 200 oranında artırılarak                      9.276 TL

uygulanacaktır.

İdari para cezasının miktarının tespitinde; işverenler için işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı esas alınacak, iş kazası bildirimi yapmakla yükümlü olan sağlık hizmeti sunucuları ile meslek hastalığı bildirimi yapmakla yükümlü olan yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları için çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı dikkate alınmayacaktır.

İş kazası bildirimini süresi içinde yapmayan işverenlere uygulanacak idari para cezasına esas olan çalışan sayısı ile işyerinin tehlike sınıfının tespitinde;

 • İş kazasının olduğu tarihi içine alan döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi Kurumumuza verilmiş ise ay içinde işe giren ve işten çıkan sigortalılar ile birlikte sıfır gün sıfır kazanç bildirilen sigortalılar da dahil edilerek bulunacak sigortalısı sayısı,
 • İş kazasının olduğu tarihi içine alan döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi Kurumumuza verilmemiş ise bir önceki aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde bilgileri yer alan ve takip eden aya devreden sigortalı sayısı,
 • İş kazasının olduğu tarihi içine alan döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde iş kazasına uğrayan sigortalının bilgilerinin yer almaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesinde bilgileri yer alan sigortalı sayısına kaza geçiren sigortalı sayısı kadar ilave edilerek bulunacak sayı,
 • İş kazasının olduğu işyerinde sigortalı kayıt dışı olarak çalışıyor ise, olayın intikal ettirildiği Kurumun denetimle görevli birimlerince tespiti yapılan ay içindeki çalışan sayısı ve tehlike sınıfına,
 • Asıl işverene bağlı çalışan bir sigortalının iş kazası geçirmesi durumunda, alt işverenlerde çalışan sigortalılar da dâhil edilerek bulunacak sayı ve asıl işverenin tehlike sınıfına,
 • Alt işverene bağlı çalışan bir sigortalının iş kazası geçirmesi durumunda, asıl işveren çalışan sayısı toplam çalışan sayısına dâhil edilmeksizin alt işverenin çalıştırdığı işçi sayısı ve tehlike sınıfına,

göre belirlenen iş kolu kodu dikkate alınacaktır.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »