KAPICILARIN ÖZLÜK HAKLARI

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
 • facebook
 • twitter
 • linkedIn
 • instagram

Konut Kapıcıları Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 110 uncu maddesine dayanarak hazırlanmış olup 03 Mart 2004 tarihli ve 25391 sayılı resmi gazete ile yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu yönetmeliğe göre konut kapıcısı kime denir, görev ve yetkileri nelerdir öncelikle bunlara bakalım.

Konut kapıcısı; Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi olarak tanımlanmıştır.

Kapıcının Görev ve Sorumlulukları,

 1. Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
 2. Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
 3. Ana taşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
 4. Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
 5. Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
 6. Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
 7. Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
 8. İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

Şeklinde ilgili yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.

Çalışma Saatleri

İş Kanunu’na göre haftalık çalışma saati 45 saat olarak belirlenmiştir. Konut kapıcıları haftanın belirli günlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63.Maddesi’nde belirlenen günde 11 saati geçmemek kaydıyla yoğun çalışabilirler. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre fazla mesai, haftalık 45 saati aşan çalışma süreleri olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda konut kapıcıları yoğun çalıştıkları birkaç gün haricinde haftanın kalan günlerinde yarım gün çalışarak haftalık 45 saatlik çalışma sürelerini günlere dağıtabilirler. Kapıcılar iki ayı geçmemek koşuluyla haftalık çalışma süresi 45 saati aşmadan denkleştirme uygulayabilirler.

Hafta Tatili

Konut kapıcıları da diğer tüm çalışanlar gibi 6 iş günü boyunca çalışması karşılığında 24 saat kesintisiz hafta tatilini hak ederler. Hafta tatilinin hangi gün kullandırılacağını belirleme yetkisi apartman yöneticisine aittir.

Bayram İzinleri

Ulusal Bayram ve tatil günlerinde çalışacağına dair kapıcıdan yazılı onay alınmışsa ve iş sözleşmesinde bu duruma ilişkin bir hüküm bulunuyorsa bayramlarda çalışmak durumundadırlar. Bayram günlerinde çalışan kapıcıya çalıştıkları gün için ödenen ücreti %100 zamlı ödenir.

Kapıcının yazılı onayı alınmamışsa ve iş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmuyorsa Ulusal Bayram ve tatil günlerinde çalışmaya zorlanamaz.

Yıllık İzinleri

4857 sayılı İş Kanunu’na göre belirlenen izin süreleri kapıcılar içinde geçerlidir. Buna göre kıdem süresi,1 yıldan 5 yıla kadar olanlar 14 iş günü,5 yıldan 15 yıla kadar olanlar 20 iş günü,15 yıldan çok olanlar ise 26 iş günü yıllık izin hakları bulunmaktadır.

Kapıcılar yıllık izinlerini, bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanabilirler.

Kıdem ve İhbar Tazminatı

Konut kapıcıları da, 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenen kıdem ve ihbar tazminatının hak kazanılmasına ilişkin şartların sağlanması durumunda bu tazminatları alma hakları vardır. Kıdem tazminatı bilindiği üzere giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Kapıcıya süreklilik arz eden yapılan düzenli yardım, ikramiye vs. var ise bu tutarlar tazminat hesabına dâhil edilir. Konut kapıcılarına eğer kapıcı dairesi tahsis edilmiş ise tazminat hesabına, dairenin emsal kira bedeli, elektrik, su ve ısınma giderleri toplamı da ilave edilerek hesaplanır.

Sigorta Bildirimi

Konut kapıcılarının sigorta bildirimleri için diğer işverenlerde olduğu gibi bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’nden apartman adına dosya açılıp, e-bildirge şifresi ile her ay Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini kuruma bildirmeleri gerekmekteydi. Ancak 27.03.2018 tarihinde yayımlanan 7103 sayılı Torba Yasa ile konut kapıcıları da, 01.04.2015 tarihinden beri uygulanan Ev Hizmetlerinde Ek 9 uncu madde kapsamında çalıştırılan sigortalılara uygulanan, halk arasında kolay sigorta olarak bilinen madde kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda 10 günden az süre ile kapıcı çalıştıran apartman yönetimleri, e-devlet sistemi üzerinden, cep telefonlarından SMS yoluyla veya bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Müdürlükleri’ne 10 günde az süre ile Ek 9 uncu madde kapsamında çalışanlara ilişkin bildirge formunu doldurarak bildirimde bulunabilirler. İş kazası ve meslek hastalığına yönelik ödeyecekleri kısa vadeli sigorta kolları primi için günlük brüt ücretin %2’si tutarı olan 1,35TL/günlük ödeme yaparlar.

10 günden fazla süre ile kapıcı çalıştıran apartman yönetimleri ise bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Müdürlükleri’ne başvuru yaparak 10 günde fazla süre ile Ek 9 uncu madde kapsamında çalışanlara ilişkin bildirgeyi doldurarak kolay bir şekilde çalışan kapıcıların bildirimlerini yapabilirler.

Yargıtay Kararları

…Davacı, apartman işyerinde kapıcı olarak haftada yedi gün boyunca çalıştığını, kış aylarında mesai saatinin 05:00-24:00 ve yaz aylarında ise 07:00-20:00 arasında olduğunu belirterek fazla mesai ve hafta tatili ücreti isteminde bulunmuştur. Somut olayda davacının görev yaptığı binanın kaloriferli olup daire sayısı dosya içeriğinden anlaşılmamaktadır. Tekirdağ ilinde kışın hangi aylar arası kaloriferlerin yakıldığı, davacının çalıştığı binada kaç daire bulunduğu, kaloriferin kömürlü mü yoksa doğalgazlı mı olduğu, çalıştığı iş yerinde servis işlerinin ne şekilde yapıldığı tesbit edilmeden, sadece davacı tanıklarının beyanlarına değer verilerek yapılan hesaplamaya göre hüküm kurulması doğru değildir. Mahkemece davacının davalı iş yerinde geçen çalışmasının kuşkuya yer vermeyecek şekilde ispatı açısından yukarıda belirtilen hususların araştırılmasından sonra gerekirse iş yerinde keşif yapılarak davacının talepleri hakkında hüküm verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 22.HD. 2012/10807 E. 2013/790 K. 24.01.2013

…Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağının sözleşme ile belirleneceği hususu da değinilen Yönetmelikte ifadesini bulmuştur. Buna göre taraflar, kapıcının anılan giderlere Davacı tarafından fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretleri talep edilmiştir. Dosyada fazla çalışma yapıldığına ve söz konusu tatillerde çalışıldığına ilişkin yazılı delil yer almamaktadır. Davacı tanıkları günlük çalışma saatleri ve yapılan işler hakkında somut beyanda bulunmamışlar, tanıklardan biri hafta tatilleri ile ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını ifade etmiştir. Davacının günlük mesaisine ek olarak işyerinde fazla çalışına yaptığını kanıtlayamamış olması karşısında, fazla mesai ücreti isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Diğer taraftan davacının yaptığı işin niteliği, günün değişik saatlerine yayılarak yapılmasının mümkün oluşu, işçinin konutunun da işyeri olan apartman içinde bulunması dikkate alınarak, hafta tatili ile ulusal bayram tatili çalışmalarının sadece kömürlü kalorifer yakılan kış aylarında gerçekleşebileceği dikkate alınarak bu isteklerin kış ayları için hesaplatılmasıyla hükme bağlanması gerekirken, yazılı şekilde tüm çalışma süresi için hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 9.HD. 2006/14058 E. 2006/32812 K. 13.12.2006

1 Yorum

 1. Doğal gaz bulunan binalarda kapıcıya süt parası ödenirmi

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »