Gençler, Girişimci Olmanın Tam Zamanı…

Duygu Fırat

smmmduygu@hotmail.com
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Genç girişimcilerin 3 yıl boyunca kazançlarının 75.000 TL’sı vergiden muaf ve 1 yıl boyunca sigorta (bağkur) primleri devletten.

Ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik koşullar nedeniyle genç işsizlerimizin sayısı her geçen gün hızla artıyor. Makalemiz de bahsedeceğimiz iki önemli teşvik gençlerin ekonomiye katılımını sağlamak için önemli avantajlar sağlıyor. Bu teşviklerden birincisi:

Genç girişimcilerde kazanç istisnası

(6663 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen mükerrer madde Yürürlük; 10.02.2016)
Mükerrer Madde 20

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

  1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
  2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),
  3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,
  4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
  5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Yukarıda yasa metninde açıklanan şartları taşıyan genç girişimcilerin 3 yıl boyunca kazançlarının 75.000,00 TL’si vergiden muaftır.

Bu yıl bu teşviğe genç girişimcileri sosyal sigortalar açısından da destekleyecek bir teşvik daha ilave olmuştur. Bahsedeceğimiz ikinci teşvik:

Genç Girişimcilere Yönelik Sigorta (bağ-kur) Prim Teşviki

Genç girişimcilerin Bağ-Kur priminin bir yıl süreyle Hazine tarafından karşılanmasını öngören yasal düzenleme, 7143 sayılı Kanun’un(1) 22. maddesi ile 5510 sayılı Yasa’nın 81. maddesine eklenen (k)

bendi ile yürürlüğe girmiştir.

Madde 81

  1. k) (Ek: 11/5/2018-7143/22 md.) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.

Bu yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere ilk anlattığımız genç girişimci kazanç istisnasından yararlanan 18 -29 yaş arası genç girişimcilerin 4/b (bağkur) sigorta primleri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.

Vergi ve sigorta teşvikleri  gençler için girişimci olmak, kendi işlerini kurmak ,üretime katılmak,istihdam yaratmak yada fikirlerini hayata geçirmek için çok cazip bir ortam sağlıyor.

Sermaye gerektiren işler için ise gençlere home ofis çalışabileceklerini yada fikirleri için kosgeb desteklerini araştırabileceklerini belirtmekte fayda var.

Yani diyeceğim o ki;

Gençler, girişimci olmanın tam zamanı…

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »