Artık Öğrencilerin Yetim Aylığı Çalışmaları Nedeniyle Kesilmeyecek

Duygu Fırat

smmmduygu@hotmail.com
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Son torba yasa dediğimiz 21.03.2018 tarihli 7103 sayılı Kanun ile anne veya babasında yetim aylığı alan öğrencilerin çalışması durumunda aylıklarının kesilmesi sonucu yaşanan mağduriyetler giderilmiştir.

Sosyal sigortalar kanununda ölen kişinin geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen kişilerin sigortalılık statüleri ve ölüm tarihlerine göre farklı şartlar bulunmaktadır.

Ölen kişilerin sigortalılık statüsüne göre gerekli ölüm aylığı bağlanma şartları yerine getirilmiş olsa dahi aylıkların bağlanabilmesi için hak sahiplerinde aranan bazı şartlar da bulunmaktadır.

Hak sahibi çocuklar da aranan şartlar 5510 sayılı kanunun 34.maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

MADDE 34– b) (Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,

3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının,

Yasadan anlaşılacağı üzere yetim çocukların aylık alabilmeleri için  5510 sayılı yasa kapsamında  çalışmıyor olmaları gerekmektedir.

Bu durum yetim aylığı ile eğitim giderlerini karşılayamayan ve çalışmak zorunda olan bir çok öğrencinin yetim aylıklarının kesilmesi sonucu mağdur olmalarını yada kayıt dışı çalışarak sosyal sigorta haklarından mahrum kalmalarına sebep oluyordu.

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanunun 66. maddesi ile 5510 sayılı SSGS kanunun 34.maddesine aşağıdaki cümle eklenerek yetim maaşı alan öğrencilerin çalışmaları durumunda  maaşlarının kesilmesinin önüne geçilmiştir.

(Ek cümle: 21/3/2018-7103/66 md.) Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların,  bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.

Yani artık hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların 4/a sigortalılığı kapsamında çalışmaları nedeniyle maaşları kesilmeyecek.

Önceki düzenleme gereğince çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilen yaş şartlarını doldurmamış öğrencilerin yetim aylıklarının tekrar bağlanabilmesi için sosyal sigortalar kurumuna yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir.Talepte bulunanların aylıkları 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren yeniden bağlanacak ancak geriye dönük  aylık alınamayan aylar için bir ödeme yapılmayacaktır.

 

 

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »