Bir Dilekçe ile Vergi ve Usulsüzlük Cezalarınıza İndirim

Duygu Fırat

smmmduygu@hotmail.com
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve devletin en önemli finansman kaynaklarından verginin tahsilatının hızlandırılması için uygulanan indirimler Vergi Usul Kanunu 376. Maddesinde açıklanmıştır.

Kanun maddesinin  21.3.2018 tarihinde yayınlanan 7103 sayılı kanunla yapılan değişikler sonrası son hali aşağıdaki gibidir.

Madde 376 – (Değişik: 22/7/1998-4369/17 md.)

 İkmalen,  re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden artakalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

  1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
  2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının yarısı; (1)

 İndirilir.

 Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

(1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “üçte biri” ibaresi “yarısı” şeklinde değiştirilmiştir.

İndirimden faydalanmanın koşulları

  1. İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurulmalıdır.
  2. Vergi aslı ve cezanın vadesinde veya 6183 sayılı AATUH kanununda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde vergi aslı ve indirimden arta kalan cezanın ödenmesi gerekmektedir.
  3. İndirim konusu yapılan cezanın dava konusu yapılmamış olması gerekir.(Tebliğ üzerine dava açılmasına rağmen, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir.)
  4. Mükellefin dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunmasına rağmen, uzlaşma tutanağı imzalanmadan uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyan etmesi halinde, 30 günlük dava açma süresi içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunulabilir.

İndirim varsa uzlaşma yok, uzlaşma varsa indirim yok…

Ayrıca belirtmek gerekir ki yasanın ek 9. Maddesi gereği uzlaşılan vergi ve cezalara indirim yapılmaz.İndirim yapılan vergi ve cezalar için ise uzlaşma talebinde bulunulamaz.Gerekli şartlar arasında belirttiğimiz gibi ancak uzlaşma talebinden vazgeçilmesi durumunda, dava açma süresi içerisinde indirim talebinde bulunulabilir.

Açıklayıcı yasa maddesi tam olarak şöyledir.

Ek Madde 9 – (Ek: 19/2/1963-205/22 md.)

 Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376 ncı madde hükümleri; hakkında 376 ncı madde hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza muhatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hadiseye 376 ncı maddenin uygulanmasını isteme hakkı mahfuzdur.

Vergi tahsilatlarını hızlandıran, uyuşmazlıkları dava yoluna gitmeden  sonuçlandıran bu uygulama mükellef içinde önemli bir ekonomik  avantaj sağlamaktadır.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »