2017 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRLERİNİN BEYANI

Duygu Fırat

smmmduygu@hotmail.com
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Gelir vergisi beyan dönemi başladı.

2017 yılında sahip oldukları mal ve haklardan kira geliri elde edenler 1-25 Mart 2018 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyanında bulunmak durumundadırlar.

 2017 YILINDA KİRA GELİRİ ELDE EDENLERDEN KİMLER BEYANNAME VERMELİDİR?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

  • 2017 takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarı 3.900 TL’yi aşanlar,
  • İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, 2017 işyeri kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırı 30.000 TL’yi aşanlar,(net işyeri kira geliri 24.000 TL’yi aşanlar)
  • 2017 takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırı 1.600 TL’yi aşanlar,

 yıllık beyanname vereceklerdir.

Konut ve işyeri kira gelirlerinin birlikte elde edilmesi durumunda , beyanname verme sınırı olan 30.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirlerinin gelir vergisinden istisna  edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi durumunda istisna, kira gelirlerinin toplamına bir defa uygulanacaktır.

Kira gelirinin yanında ticari, zirai, veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar,  3.900 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

3.900 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 2017 yılı için         110.000 TL’yi aşanlar, 3.900 TL’lik istisnadan yararlanamaz.

KİRA GELİRİNİN TESPİTİNDE GİDERLER NASIL İNDİRİLECEK?

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

-Götürü gider yöntemi

-Gerçek gider yöntemi

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, götürü gider oranının %25’ ten %15’e indirilmesi sebebiyle önem kazanmıştır.

GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarı düştükten sonra kalan tutarın  %15’ini gider olarak gelirlerinden indirebilirler.

Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamaz.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ

Bu yöntemi seçen mükellefler, gerçek giderlerini indirim konusu yapmaktadırlar. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, giderlerin belgelendirilmesi ve bu belgelerin Vergi Usul Kanunu uyarınca beş yıl muhafaza edilmesi, yetkililer tarafından istenildiğinde ise ibraz yükümlülüğü bulunmaktadır.

Mükellefler gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda aşağıdaki giderleri kira beyannamesinde gider kalemleri olarak indirim konusu yapabilirler;

– Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

– Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

– Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

– Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

– Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.),

– Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları,

– Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar. (Bu harcamalar  2017 takvim yılı için 900 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)

– Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

– Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (kiranın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı sayılmayacaktır.),

– Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,

Gayrisafi hasılattan indirilebilecektir.

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayrisafi hasılattan indirilemeyecektir.

Gerçek gider yönteminde istisnadan yararlanılması durumunda indirilecek giderin hesaplanması aşağıdaki formül kullanılarak yapılabilir.

İndirilebilecek gider   =          toplam gider x vergiye tabi hasılat/toplam hasılat

BEYANNAME NASIL VERİLECEK?

Hazır beyan sistemi; gelirleri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan yada bunların birkaçından oluşan mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.

Bu sistem üzerinden her iki yönteme göre ayrı ayrı verginizi kolayca hesaplayabilir, sizin için avantajlı olan yöntemi seçerek beyannamenizi gönderebilirsiniz.

Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Vergi dairesine giderek elden yada yine internet ortamından beyanname düzenleme programı aracılığı ile de beyanda bulunabilirsiniz.

Konuyu ana hatlarıyla özetlemiş olsam da daha fazla bilgi edinmek yada açıklamalı örnekler görmek isteyenler,  aşağıda linkini paylaştığım gelir idaresinin yayınladığı kira geliri elde eden mükellefler için hazırlanan vergi rehberini inceleyebilirler.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2018_kirageliri.pdf

 

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »