Malul Çocuğu Olan Anneye Erken Emeklilik

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
 • facebook
 • twitter
 • linkedIn
 • instagram

Malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların çalışma hayatına devam edebilmeleri için yaptıkları fedakârlıklara destek olmak ve çalışma hayatına katılımlarını arttırmak adına 5510 sayılı kanunla yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Malul çocuğu olan annelere 5510 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler neticesinde erken emeklilik hakkı tanınmıştır. Polis, Asker, Basın Çalışanı vs. meslek kollarında uygulanan fiili hizmet zammı 01 Ekim 2008 tarihinden sonra malul çocuğu olan anneler içinde uygulanmaya başlanmıştır.

31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ‘’ Yaşlılık Sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları’’ 28.maddesine ‘’ Emeklilik veya Yaşlılık Aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan; başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼’ü, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir’’ hükmü getirilmiştir.

Çalışan veya isteğe bağlı iştirakçi olup malul çocuğu olan anneler bu haktan yararlanmak için çocuğun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespiti için, en son çalışmalarının geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinden sonra başvuruda bulundukları kurumca durumun tespiti için ilgili sağlık kuruluna sevki yapılır. Başvuru esnasında kadın sigortalının aktif olarak çalışıp çalışmadığına bakılmaz. Ancak 5510 sayılı Kanunun 4-1(a) bendine tabi sigortalı olarak tescil edildikleri halde adlarına, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmemiş olanların sevk işlemi yapılmaz.

Prim ödeme gün sayısına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek sürelerin tespiti şu şartlara göre değerlendirilir:

 • Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 01 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra olmasına,
 • Çocuğun doğum tarihine,
 • Çocuğun vefat etmesi halinde ölüm tarihine,
 • Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,
 • Çocuğun evli olup olmadığına,
 • Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalı da olup olmadığına,
 • Çocuğun evlat edinilip edinilmediğine,
 • Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olmasına,
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına göre belirlenir.

Birden fazla malul çocuğun bulunması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk işlemi yapılır. Ancak çocuklardan sadece biri için bu haktan faydalanılır. Malul olan çocuklardan birinin durumunun düzelmesi durumunda diğer çocuklardan biri için bu haktan yararlanmaya devam edilebilir. Evlat edinilen çocuklar içinde aynı haktan yararlanmak mümkündür.

Malul çocuğu olan anne, çocuğun sağlık kurulu tarafından başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirmesi halinde, 2008 yılı Ekim ayının başından itibaren geçen çalışma sürelerinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilir, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılır.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »